คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้

                    1.) นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
                    2.) นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
                    3.) ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา
                    4.) มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพ และ นักศึกษามีโลกทัศน์ใที่กว้างไกล
                    นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

  ผู้เรียนจะได้รับความรู้

                  - การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
                  - การออกตั๋วโดยสาร
                  - งานมัคคุเทศก์
                  - ธุรกิจการบิน
                  - ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
                  - การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
                  - การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
                  - ความรู้ด้านการโรงแรม
                  - การบริการอาหาร และเครื่องดืม
                  - การดำเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม
                  - งานฝ่ายแม่บ้าน
                  - ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย

  โอกาสความก้าวหน้า

                ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
                  - การท่องเที่ยว
                  - การโรงแรม
                  - การบินระหว่างประเทศ
                  - ธุรกิจต่างประเทศ
                  - อินเตอร์เนชั่นแนล โปรแกรม
                  - เลขานุการ
                  - นิเทศศาสตร์
                  - บริหารธุรกิจ
                  - บริหารทรัพยากรบุคคล

  อาชีพที่รองรับ
                  - บริษัทนำเที่ยว
                  - งานมัคคุเทศก์
                  - งานในภัตตาคาร
                  - โรงแรมและรีสอร์ท
                  - ธุรกิจการบิน
                  - การออกบัตรโดยสาร
                  - งานการขนส่ง
                  - งาประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา งานราชการ
                  - ครู อาจารย์
                  - ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th