คณะวิชาการตลาด   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
วิสัยทัศน์

                    "วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักเรียน  นักศึกษา>  ให้เป็นผู้ที่มีความรู>  ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับ>  คุณธรรมจริยธรรม  มีบุคลากรครูที่มีศักยภาพทางวิชาการและเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นสถานศึกษาที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ"

  อัตลักษณ์

                  "แต่งกายดี    มีน้ำใจ    ไทยอโยธยา"

  เอกลักษณ์
                  "CSR"
                  (c)    College                                 หมายถึง        วิทยาลัย
                  (S)    Social                                    หมายถึง        สังคม
                  (R)    Responsibility            หมายถึง        วิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อสังคม


  คณะวิชาการบัญชี มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้

                    คณะวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
                     กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน
                     นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การตลาดยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้
  ผู้เรียนจะได้รับความรู้

                  - การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
                  - การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจ
                  - การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
                  - การวิจัยทางธุรกิจ
                  - การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
                  - การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
                  - การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
                  - การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
                  - การทำงานเป็นทีม
  โอกาสความก้าวหน้า

                ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
                  - การตลาด
                  - การประชาสัมพันธ์
                  - การบัญชี
                  - การโฆษณา
                  - การจัดการ
                  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                  - เศรษฐศาสตร์
                  - ธุรกิจระหว่างประเทศ
  อาชีพที่รองรับ
                  - นักขายและนักการตลาด
                  - นักโฆษณา
                  - นักประชาสัมพันธ์
                  - ครู อาจารย์
                  - ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th