คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
วิสัยทัศน์

                    "วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักเรียน  นักศึกษา>  ให้เป็นผู้ที่มีความรู>  ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับ>  คุณธรรมจริยธรรม  มีบุคลากรครูที่มีศักยภาพทางวิชาการและเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นสถานศึกษาที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ"

  ปรัชญาคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                  ประพฤติดี    ไอดีเด่น    เน้นคุณธรรม    นำวิชาการ

  อัตลักษณ์

                  "แต่งกายดี    มีน้ำใจ    ไทยอโยธยา"

  เอกลักษณ์
                  "CSR"
                  (c)    College                                 หมายถึง        วิทยาลัย
                  (S)    Social                                    หมายถึง        สังคม
                  (R)    Responsibility            หมายถึง        วิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อสังคม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th