คณะวิชาการบัญชี   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
วิสัยทัศน์

                    "วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักเรียน  นักศึกษา  ให้เป็นผู้ที่มีความรู>  ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับ  คุณธรรมจริยธรรม  มีบุคลากรครูที่มีศักยภาพทางวิชาการและเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นสถานศึกษาที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ"

  ปรัชญาคณะวิชาการบัญชี

                  เลิศล้ำคุณธรรม    ชี้นำประสบการณ์    ชำนาญภาษี    ดีด้าน    โปรแกรม

  อัตลักษณ์

                  "แต่งกายดี    มีน้ำใจ    ไทยอโยธยา"

  เอกลักษณ์
                  "CSR"
                  (c)    College                                 หมายถึง        วิทยาลัย
                  (S)    Social                                    หมายถึง        สังคม
                  (R)    Responsibility            หมายถึง        วิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อสังคม


  คณะวิชาการบัญชี มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้

                    คณะวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
                    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไป
                    นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้
  ผู้เรียนจะได้รับความรู้

                  - การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
                  - การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
                  - การวิเคราะห์งบการเงิน
                  - การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                  - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
                  - การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
                  - การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio
  โอกาสความก้าวหน้า

                ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
                  - การบัญชี
                  - การจัดการ
                  - เศรษฐศาสตร์
                  - การตลาด
                  - นิติศาสตร์
                  - รัฐศาสตร์
                  - นิเทศศาสตร์
                  - สารสนเทศ
                  - การจัดการอุตสาหกรรม
                  - ธุรกิจระหว่างประเทศ
                  - บริหารงานบุคคล

  อาชีพที่รองรับ
                  - ผู้ตรวจสอบบัญชี
                  - สมุห์บัญชี
                  - นักวางรูประบบบัญชี
                  - เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
                  - ผู้ตรวจสอบภายใน
                  - ข้าราชการกรมสรรพกร
                  - รับจ้างทำบัญชีอิสระ
                  - ครู อาจารย์
                   ผู้ตรวจสอบภาษีอากร
                  - ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th