ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ


UploadImage

ประวัติสถานศึกษา
   รหัสถานศึกษา                                       :   14100027
   ชื่อสถานศึกษา                                      :   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

   ชื่อภาษาอังกฤษ                                   :   Thaiayothaya Business Administration Technological College
   ชื่อย่อ                                                             :   TAB
   ประเภทสถานศึกษา                          :   วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
   เขตพื้นที่ทางการศึกษา                 :   เขต2 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน
   ที่ตั้ง                                                                 :   เลขที่ 91/1 ถนนโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000


                  ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
                  ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" และต่อมา ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2539 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยใน เครือ ไทย-เทค ซึ่งมีวิทยาลัยในเครือรวม 10 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจมีนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.และปวส. จำนวนมากกว่า 3,000 คน เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษที่มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตาฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ของผู้เรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม” ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้านจนทำให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของการให้บริการที่จัดให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารวิทยาลัยที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ เปิดสอนให้ได้มากที่สุด
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2539 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ตามใบอนุญาต เลขที่ 10/2540 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดย บริษัทไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จำกัด โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยรับทั้งชสยและหญิง เข้าดรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ ทำหน้าที่ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th