หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To TAB

หน้าหลัก > พันธกิจวิทยาลัยฯ
พันธกิจวิทยาลัย::

1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ด้วยระบบการ ป้องกันคุณภาพสถานศึกษา
3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

พันธกิจด้านการเรียนการสอน 7 ประการ
1. แผนการสอน / เทคนิคการสอน / สื่อการสอน
2. เกมส์ / กิจกรรม
3. การรายงานหน้าชั้นเรียน
4. การศึกษาดูงาน
5. การเชิญวิทยากรบรรยาย
6. กรณีศึกษา
7. งานวิจัย

พันธกิจภาควิชาพื้นฐาน 5 ประการ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
3. เวทีแห่งการสร้างสรรค์
4. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าชีวิต
5. เสริมสร้างอัจฉริยะแห่งภูมิปัญญา

พันธกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ 5 ประการ
1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3. การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME’S
4. การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้หรือบริการแก่ประชาชนทั่วไป
5. งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thai Ayothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556