หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TAB

หน้าหลัก >xัจแิมนิเทศ
ประวัติสถานศึกษา::
 
   รหัสสถานศึกษา  
   ชื่อสถานศึกษา  
   ชื่อภาษาอังกฤษ
   ชื่อเดิม   
   ชื่อย่อ
   ประเภทสถานศึกษา    
   เขตพื้นที่ทางการศึกษา  
   ที่ตั้ง        
:     10100829 
:     วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
:     Thaiayothaya Business Administration Technological College
:     วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
:     TAB
:     วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
:     เขต2  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน
:     เลขที่ 91/1 ถนนโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000


     ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง
ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
     ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" และต่อมา ดร.ชาติชาย
พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2539 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
     วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยใน เครือ ไทย-เทค ซึ่งมีวิทยาลัยในเครือรวม 10 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจมีนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.และปวส. จำนวนมากกว่า 3,000 คน เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษที่มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตาฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ของผู้เรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม” ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้านจนทำให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของการให้บริการที่จัดให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ
ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารวิทยาลัยที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ เปิดสอนให้ได้มากที่สุด

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2539 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ตามใบอนุญาต เลขที่ 10/2540 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดย บริษัทไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จำกัด
โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2540
โดยรับทั้งชสยและหญิง เข้าดรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ทำหน้าที่ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย   

 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact Us © Thai Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.02-5227777  Fax. 02-9861365
Email: tbc@thai-tech.ac.th

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556