หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To TAB

สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
   
  บุคลากรภายในสำนักงาน
 นางสาวปัฐมาพร  เกษมสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานการศึกษา

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3679
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล pranee.kae@thai-tech.ac.th

   
 


นางสาวดี  สังข์ศิริ
งานวัดและประเมิณผล

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3679
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล worapoj.pan@thai-tech.ac.thนางธนพร  ติปะยานนต์
งานพัฒนาบุคลากร

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3675
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล chulaluck.sun@thai-tech.ac.th

 


นางสาวปาริฉัตถ์  กอกทองคำ
ติดตาม/ตรวจสอบงานตามนโยบาย

ติดต่อ :
โทร. 090-880-3673
แฟกซ์ 02-986-1365
อีเมล pagayraut.sir@thai-tech.ac.th

   
         
ติดต่อสำนักงาน
   
  ติดต่อสอบถามได้ที่ชั้น 1 อาคาร 4 ห้อง 1    
  โทร. 03 - 533 - 6335  ต่อ 105    
  แฟกซ์  03 - 521 - 3942    
  อีเมล์  tab@thai-tech.ac.th    
       
       
       
  + งานหลักสูตร
  + งานประเมินผลการเรียน
 +แผนการเรียนตามหลักสูตร
 + การขอพักการเรียน
 + ปฎิทินการศึกษา
 + การฝึกงาน
 +ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 +ระเบียบข้อบังคับวิทยาลัยฯ
 +การบริการห้องสมุด
 +Download แบบฟอร์ม
 +แบบประเมินความพึงพอใจ
 +INFOGRAPHIC

 

  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หน่วยงานภายใน
      - สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
      - สำนักงานบริการ
      - สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ
      - คณะวิชาการบัญชี
      - คณะวิชาการตลาด
      - คณะวิชาคอมพิวเตอร์
      - คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
      - ศูนย์สารสนเทศ
      - คณะกรรมการนักศึกษา
   บริการนักศึกษา
   คณะวิชาที่เปิดสอน
   ร่วมงานกับเรา
   ติดต่อเรา
   Thai - Tech Group

Contact Us © Thai Business Administration Technological College
43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220
Tel.02-5227777  Fax. 02-9861365 Email: tbc@thai-tech.ac.th

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556