หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To TAB

  แนะนำคณะ
  อาจารย์ประจำคณะ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียน ระดับ ปวส.
  ผลงานของคณะ
  งานวิจัยการเรียนรู้
  ข่าวกิจกรรมคณะ
 
หน้าหลัก > แนะนำคณะ
 
อ.สุจินต์  พึ่งบุญเก่า
คณบดีคณะ

ยินดีต้อนรับสู่คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism industry)

ประเภทวิชา    :    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา       :    การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน        :    การท่องเที่ยว
ปรัชญา          :     -


 

 

 คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้
1.) นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

2.) นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา  พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง

3.) ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา

4.) มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพ และ นักศึกษามีโลกทัศน์ใที่กว้างไกล

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้

- การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
- การออกตั๋วโดยสาร
- งานมัคคุเทศก์
- ธุรกิจการบิน
- ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
- การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
- ความรู้ด้านการโรงแรม
- การบริการอาหาร และเครื่องดืม
- การดำเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม
- งานฝ่ายแม่บ้าน
- ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- การท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- การบินระหว่างประเทศ
- ธุรกิจต่างประเทศ
- อินเตอร์เนชั่นแนล โปรแกรม
- เลขานุการ
- นิเทศศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- บริหารทรัพยากรบุคคล

อาชีพที่รองรับ
- บริษัทนำเที่ยว
- งานมัคคุเทศก์
- งานในภัตตาคาร
- โรงแรมและรีสอร์ท
- ธุรกิจการบิน
- การออกบัตรโดยสาร
- งานการขนส่ง
- งาประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา
งานราชการ
- ครู อาจารย์
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ติดต่อ คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โทร. 03-533-6335 ต่อ 116 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์ mastertbc@hotmail.co.th
หรือติดต่อที่คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ที่ ตึก 6 ชั้น4 ห้อง D401

 


Contact Us © ThaiAyothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556