หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To TAB

 
หน้าหลัก >แนะนำคณะ
 
อ.สุรพงษ์  วงษ์ทน
คณบดีคณะ

ยินดีต้อนรับสู่...คณะวิชาการตลาด (Marketing Faculty)

ประเภทวิชา    :    พณิชยกรรม
สาขาวิชา       :     พณิชยการ
สาขางาน        :    การตลาด


 

 

   คณะวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด  
    กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การตลาดยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
- การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- การวิจัยทางธุรกิจ
- การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
- การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
- การทำงานเป็นทีม

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- การตลาด
- การประชาสัมพันธ์
- การบัญชี
- การโฆษณา
- การจัดการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
- นักขายและนักการตลาด
- นักโฆษณา
- นักประชาสัมพันธ์
- ครู อาจารย์
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ติดต่อ คณะวิชาการตลาด
โทร.03-533-6335   ต่อ 105 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์  tbc@thai-tech.ac.th
หรือติดต่อที่ คณะวิชาการตลาดได้ที่ ชั้น4 ห้อง 312

 

Contact Us © Thai Ayothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556