หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TAB

  แนะนำคณะ
 
  อาจารย์ประจำคณะ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียน ระดับ ปวส.
  ผลงานของคณะ
  งานวิจัยการเรียนรู้
  ศิษย์เก่าดีเด่น
  ข่าวกิจกรรมคณะ
 
หน้าหลัก > แนะนำคณะ
 
อ.วันชัย สิงห์โตขำ
คณบดีคณะวิชา

ยินดีต้อนรับสู่...คณะวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Computer Business)


ปรัชญาคณะ          :    ประพฤติดี ไอทีเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ

 

 

    มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้มีและทักษะในการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน และสถานประกอบการและพร้อมที่จะศึกษาต่อสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การใช้โปรแกรมMicrosoft, Adobe 
- การจัดการระบบฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ
- ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง
- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
- วิชาการด้านกราฟิก
- การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- คอมพิวเตอร์ธรุกิจ
- คณะบริหารธุรกิจ
- การจัดการ
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชีพที่รองรับ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- นักเขียนโปรแกรมประยุกต์
- ผู้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ครู อาจารย์
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว


ติดต่อ คณะวิชาคอมพิวเตอร์
โทร. 03-533-6335 ต่อ 124 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์  tab@thai-tech.ac.th
หรือติดต่อที่คณะวิชาคอมพิวเตอร์ได้ที่ ตึก 4 ชั้น 2 ห้อง 220

 

 

Contact Us © Thai Ayothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556