หน้าหลัก สมัครเรียน           MIS นักเรียน  | MIS บุคลากร | E-Learning
  Welcome To . . TAB

  แนะนำคณะ
  อาจารย์ประจำคณะ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียน ระดับ ปวส.
  ผลงานของคณะ
  งานวิจัยการเรียนรู้
  ศิษย์เก่าดีเด่น
  ข่าวกิจกรรมคณะ
 
หน้าหลัก > แนะนำคณะ
 
อ.วัญเพ็ญ  แก้วไสว
คณบดีคณะ

ยินดีต้อนรับสู่...คณะวิชาการบัญชี (Accounting Faculty)

ประเภทวิชา    :    พณิชยกรรม
สาขาวิชา       :     พณิชยการ
สาขางาน        :    การบัญชี
ปรัชญา          :     เลิศล้ำคุณธรรม ชี้นำประสบการณ์ ชำนาญภาษี ดีด้าน โปรแกรม

 

 

   คณะวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไป

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
- การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
- การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- การบัญชี
- การจัดการ
- เศรษฐศาสตร์
- การตลาด
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- สารสนเทศ
- บริหารงานบุคคล
- การจัดการอุตสาหกรรม
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
- ผู้ตรวจสอบบัญชี
- สมุห์บัญชี
- นักวางรูประบบบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- ข้าราชการกรมสรรพกร
- รับจ้างทำบัญชีอิสระ
- ครู อาจารย์
- ผู้ตรวจสอบภาษีอากร
- เจ้าของสถานประกอบการ
- อาชีพที่นอกเหนือจากวิชาชีพบัญชี

ติดต่อ คณะวิชาการบัญชี
โทร. 03-533-6335 ต่อ 111 (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์  tbc@thai-tech.ac.th
หรือติดต่อที่คณะวิชาการบัญชีได้ที่ ตึก 3 ชั้น6 ห้อง 360

 

 

Contact Us © Thai Ayothaya Business Administration Technological College
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
Tel.03-5336335 ต่อ 101,102 Fax. 03-5213942

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ ตั้งแต่วันที่ 16/12/2556